مهندسی معکوس و طراحی مجدد

امروزه بنابر دلایل زیرمهندسی معکوس و طراحی مجدد بسیاری از تجهیزات و دستگاهها در داخل کشور به صرفه می باشد.

  • به دلیل نوسانات ارزی تولید در داخل کشور مطمئنتر میباشد.
  • به دلیل کاهش ارزش ارز ملی، قیمت تمام شده تولید داخلی کمتر از واردات است.
  • تولید داخلی دارای پشتیبانی و خدمات پس از فروش مطمئنتر و ارزانتر است.
  • برخی تجهیزات و دستگاهها منسوخ شده و دیگر تولید نمیشوند.

این شرکت با بهرهگیری از متخصصان با تجربه دستگاه مورد نیاز شما را در صورت امکان بر اساس دستگاه نمونه مهندسی معکوس و طراحی مینماید. در صورتی که مهندسی معکوس دستگاه ممکن نباشد، بر اساس کارکرد دستگاه طراحی مجدد میگردد. در حین طراحی می توان امکانات مورد نیاز شما نیز به قابلیتهای دستگاه افزوده گردد و دستگاهی منطبق بر نیازها و بودجه شما ساخته شود.

 

امکان انتقال دانش فنی ساخت یا طراحی دستگاه نیز به متخصصان شما امکانپذیر میباشد.