خدمات پشتیبانی شبکه

ارائه‌ی خدمات طراحی، پیادهسازی، پشتیبانی و نگهداری سرویسهای نرمافزاری و سختافزاری به سازمانها، یکی از اهداف مهم شرکت سیستمهای نهفته ایرانیان میباشد.

شرکت سیستمهای نهفته ایرانیان با استفاده از پرسنل متخصص در  ارائه‌ی خدمات به سازمانهای بزرگ و ادارات دولتی، این امکان را فراهم آورده که سازمانها بدون نگرانی از مشکلات خرابی و قطعی در زمینه نرمافزاری و سخت افزاری، فعالیت اصلی خود را به انجام برسانند.

به تعدادی از این خدمات در ذیل اشاره میگردد.

  • ایجاد و پیکربندی سرورهای مجازی بر اساس وظایف مربوطه  
  • پیاده‌سازی سرویس‌های شبکه در محیط Virtual (با استفاده ازVmware )
  • ارائه‌ی خدمات مشاورهای و اجرایی شبکه و امنیت اطلاعات 
  • انجام تنظیمات و پیادهسازی سیاستهای Backup گیری و بازیابی سریع در هنگام بروز خرابی  
  • استفاده از نرمافزار نگهداری و ثبت آخرین وقایع 
  • بازدیدهای دورهای جهت نگهداری تجهیزات ( انواع سرورها، ذخیرهسازها، سوییچها و ... ) 
  • ارائه‌ی مستندات کامل طراحی و اجرای پروژه

 کلیه‌ی خدمات شامل اجرا، بروزرسانی شبکههای قدیمی،  نگهداری و پشتیبانی به صورت از راه دورRemote   و یا اعزام کارشناس به صورت موردی و یا تمام وقت قابل ارائه میباشد.